Home » Programs » Program Calendar

Program Calendar

 

Sep 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
Aberthau Community Garden
Aberthau Community Garden

September 02, 2023 - October 28, 2023

Sa
WPG Community Garden

3
4
5
Volleyball – Recreational
Volleyball – Recreational

September 05, 2023 - December 12, 2023

Tu
WPG Gym

Refit
Refit

September 05, 2023 - December 12, 2023

Tu
WPG Gym

Spanish for Beginners: 4 Week Workshop
Spanish for Beginners: 4 Week Workshop

September 05, 2023 - October 03, 2023

Tu
Library

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 05, 2023 - December 12, 2023

Tu
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 05, 2023 - December 12, 2023

Tu
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 05, 2023 - December 12, 2023

Tu
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 05, 2023 - December 12, 2023

Tu
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 05, 2023 - November 28, 2023

Tu
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 05, 2023 - November 28, 2023

Tu
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 05, 2023 - December 12, 2023

Tu
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 05, 2023 - December 12, 2023

Tu
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 05, 2023 - December 12, 2023

Tu
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 05, 2023 - December 12, 2023

Tu
Music Room

Japanese – Grade 3
Japanese – Grade 3

September 05, 2023 - December 12, 2023

Tu
JHC Preschool Room

Japanese – 3 Years Old
Japanese – 3 Years Old

September 05, 2023 - December 14, 2023

Tu Th
JHC Preschool Room

Japanese – 3 Years Old
Japanese – 3 Years Old

September 05, 2023 - December 14, 2023

Tu Th
JHC Preschool Room

6
Stability, Mobility and Flexibility
Stability, Mobility and Flexibility

September 06, 2023 - December 13, 2023

W
Oak Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 06, 2023 - December 13, 2023

W
Meeting Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 06, 2023 - December 13, 2023

W
Meeting Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 06, 2023 - December 13, 2023

W
Meeting Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 06, 2023 - December 13, 2023

W
Meeting Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 06, 2023 - December 13, 2023

W
Meeting Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 06, 2023 - December 13, 2023

W
Meeting Room

Japanese – 4 Years Old
Japanese – 4 Years Old

September 06, 2023 - December 13, 2023

M W
JHC Preschool Room

Japanese – 4 Years Old
Japanese – 4 Years Old

September 06, 2023 - December 13, 2023

M W
JHC Preschool Room

7
Basketball – Recreational
Basketball – Recreational

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
WPG Gym

Little Learners – Beginner Tennis for Kids Level 1
Little Learners – Beginner Tennis for Kids Level 1

September 07, 2023 - October 05, 2023

Th
WPG Gym

Little Learners – Beginner Tennis for Kids Level 2
Little Learners – Beginner Tennis for Kids Level 2

September 07, 2023 - October 05, 2023

Th
WPG Gym

Rally Stars – Beginner Tennis for Kids Level 2
Rally Stars – Beginner Tennis for Kids Level 2

September 07, 2023 - October 05, 2023

Th
WPG Gym

Rally Stars – Beginner Tennis for Kids Level 1
Rally Stars – Beginner Tennis for Kids Level 1

September 07, 2023 - October 05, 2023

Th
WPG Gym

Refit
Refit

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
WPG Gym

JUST DANCE
JUST DANCE

September 07, 2023 - October 26, 2023

Th
WPG Gym

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - November 30, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - November 30, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - November 30, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - November 30, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - November 30, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
Music Room

Japanese – Grade 4
Japanese – Grade 4

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
Youth Room

Japanese – Grade 1
Japanese – Grade 1

September 07, 2023 - December 14, 2023

Th
JHC Preschool Room

8
Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 08, 2023 - December 15, 2023

F
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 08, 2023 - December 15, 2023

F
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 08, 2023 - December 15, 2023

F
Music Room

Japanese – Grade 2A
Japanese – Grade 2A

September 08, 2023 - December 15, 2023

F
JHC Preschool Room

Acoustic Guitar – Private Lessons with Artemis
Acoustic Guitar – Private Lessons with Artemis

September 08, 2023 - December 15, 2023

F
Meeting Room

Acoustic Guitar – Private Lessons with Artemis
Acoustic Guitar – Private Lessons with Artemis

September 08, 2023 - December 15, 2023

F
Meeting Room

Acoustic Guitar – Private Lessons with Artemis
Acoustic Guitar – Private Lessons with Artemis

September 08, 2023 - December 15, 2023

F
Meeting Room

Acoustic Guitar – Private Lessons with Artemis
Acoustic Guitar – Private Lessons with Artemis

September 08, 2023 - December 15, 2023

F
Meeting Room

Acoustic Guitar – Private Lessons with Artemis
Acoustic Guitar – Private Lessons with Artemis

September 08, 2023 - December 15, 2023

F
Meeting Room

Acoustic Guitar – Private Lessons with Artemis
Acoustic Guitar – Private Lessons with Artemis

September 08, 2023 - December 15, 2023

F
Meeting Room

Ball Hockey for Young Adults
Ball Hockey for Young Adults

September 08, 2023 - December 15, 2023

F
WPG Gym

9
Small Steps Basketball
Small Steps Basketball

September 09, 2023 - November 18, 2023

Sa
JHC North Gym

Family Playtime – Saturday
Family Playtime – Saturday

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
WPG Gym

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Music Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Meeting Room

Japanese – Grade 1-6
Japanese – Grade 1-6

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
JHC Preschool Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Meeting Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Meeting Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Meeting Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Meeting Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Meeting Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Meeting Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Meeting Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Meeting Room

Guitar Lessons with Diego
Guitar Lessons with Diego

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
Meeting Room

Japanese – 5 Years Old
Japanese – 5 Years Old

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
JHC Preschool Room

Japanese – 5 Years Old
Japanese – 5 Years Old

September 09, 2023 - December 16, 2023

Sa
JHC Preschool Room

10
Family Playtime – Sunday
Family Playtime – Sunday

September 10, 2023 - December 17, 2023

Su
WPG Gym

Zumba® Kids Jr.
Zumba® Kids Jr.

September 10, 2023 - December 03, 2023

Su
Oak Room

Zumba® Kids
Zumba® Kids

September 10, 2023 - December 03, 2023

Su
Oak Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 10, 2023 - December 17, 2023

Su
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 10, 2023 - December 17, 2023

Su
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 10, 2023 - December 17, 2023

Su
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 10, 2023 - December 17, 2023

Su
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 10, 2023 - December 17, 2023

Su
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 10, 2023 - December 17, 2023

Su
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 10, 2023 - December 17, 2023

Su
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 10, 2023 - December 17, 2023

Su
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 10, 2023 - December 17, 2023

Su
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 10, 2023 - December 17, 2023

Su
Music Room

11
Ball Hockey – GOALIES ONLY
Ball Hockey – GOALIES ONLY

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
WPG Gym

Ball Hockey – Recreational
Ball Hockey – Recreational

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
WPG Gym

Split Second Basketball Skills Training
Split Second Basketball Skills Training

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
JHC North Gym

Zumba with Alesya
Zumba with Alesya

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
WPG Gym

Strength and Core
Strength and Core

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
WPG Gym

Piloga
Piloga

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Oak Room

Iyengar Yoga – Mixed Levels
Iyengar Yoga – Mixed Levels

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Oak Room

JUST DANCE
JUST DANCE

September 11, 2023 - October 30, 2023

M
WPG Gym

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Music Room

Piano Lessons with June
Piano Lessons with June

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Music Room

Japanese – Grade 1-6 (Intermediate)
Japanese – Grade 1-6 (Intermediate)

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Youth Room

Japanese – Grade 2B
Japanese – Grade 2B

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
JHC Preschool Room

Folk Dancing
Folk Dancing

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Oak Room

Abstract Painting – Introduction
Abstract Painting – Introduction

September 11, 2023 - December 04, 2023

M
Craft Room

Beginner Wheel Throwing with Chu Chu
Beginner Wheel Throwing with Chu Chu

September 11, 2023 - December 11, 2023

M
Pottery Studio

12
Volleyball Skills & Training Clinic Beginners (19+ yrs)
Volleyball Skills & Training Clinic Beginners (19+ yrs)

September 12, 2023 - October 17, 2023

Tu
JHC South Gym

DRIVE Training Academy
DRIVE Training Academy

September 12, 2023 - October 31, 2023

Tu Th
JHC North Gym

Sportball Indoor Basketball (6-9 yrs)
Sportball Indoor Basketball (6-9 yrs)

September 12, 2023 - October 24, 2023

Tu
WPG Gym

Sportball Indoor Basketball (9-12 yrs)
Sportball Indoor Basketball (9-12 yrs)

September 12, 2023 - October 24, 2023

Tu
WPG Gym

LeBlond Technique – Intermediate/Advanced
LeBlond Technique – Intermediate/Advanced

September 12, 2023 - October 31, 2023

Tu
Dining Room

Beginner Contemporary Dance
Beginner Contemporary Dance

September 12, 2023 - October 31, 2023

Tu
Oak Room

Beginner Ballet for Adults
Beginner Ballet for Adults

September 12, 2023 - October 31, 2023

Tu
Oak Room

Pottery with Danielle
Pottery with Danielle

September 12, 2023 - December 12, 2023

Tu
Pottery Studio

Ballroom Dance – Level 1 and 2
Ballroom Dance – Level 1 and 2

September 12, 2023 - November 14, 2023

Tu
Oak Room

13
Tennis Lessons – Adult Beginner Plus+ Clinic
Tennis Lessons – Adult Beginner Plus+ Clinic

September 13, 2023 - October 25, 2023

W
JHC South Gym

Tennis Lessons – Adult Beginner Clinic
Tennis Lessons – Adult Beginner Clinic

September 13, 2023 - October 25, 2023

W
JHC South Gym

Brazilian Soccer Schools – Skills Development (9-12 yrs)
Brazilian Soccer Schools – Skills Development (9-12 yrs)

September 13, 2023 - October 25, 2023

W
WPG Gym

Split Second Basketball Skills Training
Split Second Basketball Skills Training

September 13, 2023 - December 06, 2023

W
JHC North Gym

Split Second Basketball Skills Training
Split Second Basketball Skills Training

September 13, 2023 - December 06, 2023

W
JHC North Gym

GrassRoots Soccer – Children
GrassRoots Soccer – Children

September 13, 2023 - October 25, 2023

W
WPG Gym

Brazilian Soccer Schools – Skills Development (6-8 yrs)
Brazilian Soccer Schools – Skills Development (6-8 yrs)

September 13, 2023 - October 25, 2023

W
WPG Gym

GrassRoots Soccer – Preschool
GrassRoots Soccer – Preschool

September 13, 2023 - October 25, 2023

W
WPG Gym

Fencing for Beginners (14+ yrs)
Fencing for Beginners (14+ yrs)

September 13, 2023 - December 06, 2023

W
JHC Phoenix Room

Zumba with Alesya
Zumba with Alesya

September 13, 2023 - December 13, 2023

W
WPG Gym

Salsa Dance
Salsa Dance

September 13, 2023 - October 25, 2023

W
Oak Room

Stretch and Core
Stretch and Core

September 13, 2023 - December 13, 2023

W
WPG Gym

Prenatal Yoga with Lau
Prenatal Yoga with Lau

September 13, 2023 - October 25, 2023

W
Oak Room

Piano Lessons with Victoria
Piano Lessons with Victoria

September 13, 2023 - December 06, 2023

W
Music Room

Piano Lessons with Victoria
Piano Lessons with Victoria

September 13, 2023 - December 06, 2023

W
Music Room

Piano Lessons with Victoria
Piano Lessons with Victoria

September 13, 2023 - December 06, 2023

W
Music Room

Piano Lessons with Victoria
Piano Lessons with Victoria

September 13, 2023 - December 06, 2023

W
Music Room

Piano Lessons with Victoria
Piano Lessons with Victoria

September 13, 2023 - December 06, 2023

W
Music Room

Piano Lessons with Victoria
Piano Lessons with Victoria

September 13, 2023 - December 06, 2023

W
Music Room

Piano Lessons with Victoria
Piano Lessons with Victoria

September 13, 2023 - December 06, 2023

W
Music Room

14
Volleyball Skills & Training Clinic Intermediate (19+ yrs)
Volleyball Skills & Training Clinic Intermediate (19+ yrs)

September 14, 2023 - November 02, 2023

Th
JHC South Gym

Tennis Lessons – Adult Beginner Plus+ Clinic
Tennis Lessons – Adult Beginner Plus+ Clinic

September 14, 2023 - October 26, 2023

Th
JHC South Gym

LeBlond Technique – Beginner/Intermediate
LeBlond Technique – Beginner/Intermediate

September 14, 2023 - November 02, 2023

Th
Oak Room

Feldenkrais Awareness through Movement
Feldenkrais Awareness through Movement

September 14, 2023 - November 30, 2023

Th
Oak Room

Iyengar Yoga – Mixed Levels
Iyengar Yoga – Mixed Levels

September 14, 2023 - December 14, 2023

Th
Oak Room

Abstract Watercolour
Abstract Watercolour

September 14, 2023 - December 07, 2023

Th
Craft Room

15
Sportball Indoor Soccer (4-6 yrs)
Sportball Indoor Soccer (4-6 yrs)

September 15, 2023 - October 27, 2023

F
WPG Gym

Sportball Indoor Basketball (4-6 yrs)
Sportball Indoor Basketball (4-6 yrs)

September 15, 2023 - October 27, 2023

F
WPG Gym

Zumba and Tone with Alesya
Zumba and Tone with Alesya

September 15, 2023 - December 15, 2023

F
WPG Gym

Ballet Barre
Ballet Barre

September 15, 2023 - December 15, 2023

F
WPG Gym

English Writing Essentials 1: Punctuation & Grammar
English Writing Essentials 1: Punctuation & Grammar

September 15, 2023 - December 01, 2023

F
Library

English Writing Essentials 2: Sentence & Paragraph Writing
English Writing Essentials 2: Sentence & Paragraph Writing

September 15, 2023 - December 01, 2023

F
Library

Watercolour Painting
Watercolour Painting

September 15, 2023 - December 15, 2023

F
Craft Room

Watercolour Painting for Kids and Youth
Watercolour Painting for Kids and Youth

September 15, 2023 - December 15, 2023

F
Craft Room

16
Tennis Lessons – Adult Beginner Plus+ Clinic
Tennis Lessons – Adult Beginner Plus+ Clinic

September 16, 2023 - October 28, 2023

Sa
JHC South Gym

Tennis Lessons – Adult Beginner Clinic
Tennis Lessons – Adult Beginner Clinic

September 16, 2023 - October 28, 2023

Sa
JHC South Gym

Tennis Lessons – Adult Beginner Clinic
Tennis Lessons – Adult Beginner Clinic

September 16, 2023 - October 28, 2023

Sa
JHC South Gym

Tennis Lessons – Youth Aces
Tennis Lessons – Youth Aces

September 16, 2023 - October 28, 2023

Sa
JHC South Gym

Sportball Indoor T-Ball (3-5 yrs)
Sportball Indoor T-Ball (3-5 yrs)

September 16, 2023 - October 28, 2023

Sa
JHC North Gym

Sportball Multi-Sport Parent & Tot (2-3 yrs)
Sportball Multi-Sport Parent & Tot (2-3 yrs)

September 16, 2023 - October 28, 2023

Sa
JHC North Gym

Sportball Junior (16 mos-2 yrs)
Sportball Junior (16 mos-2 yrs)

September 16, 2023 - October 28, 2023

Sa
JHC North Gym

Feldenkrais Awareness through Movement
Feldenkrais Awareness through Movement

September 16, 2023 - December 02, 2023

Sa
Oak Room

K-Pop Dance
K-Pop Dance

September 16, 2023 - November 04, 2023

Sa
Oak Room

KPOP/Hip Hop Open
KPOP/Hip Hop Open

September 16, 2023 - December 02, 2023

Sa
Dining Room

Parent & Child: KPOP/Hip Hop
Parent & Child: KPOP/Hip Hop

September 16, 2023 - December 02, 2023

Sa
Dining Room

The Joy of Drawing and Painting
The Joy of Drawing and Painting

September 16, 2023 - November 25, 2023

Sa
Craft Room

Adapted KPOP/Hip Hop/Dance Sampler
Adapted KPOP/Hip Hop/Dance Sampler

September 16, 2023 - December 02, 2023

Sa
Dining Room

Adapted KPOP/Hip Hop/Dance Sampler
Adapted KPOP/Hip Hop/Dance Sampler

September 16, 2023 - December 02, 2023

Sa
Dining Room

17
Hip Hop (9-12 yrs)
Hip Hop (9-12 yrs)

September 17, 2023 - December 03, 2023

Su
Oak Room

18
19
Hip Hop (9-12 yrs)
Hip Hop (9-12 yrs)

September 19, 2023 - December 05, 2023

Tu
Oak Room

Beginner Spanish with Maestra Lorena
Beginner Spanish with Maestra Lorena

September 19, 2023 - November 07, 2023

Tu
Library

20
Pottery: Wheel Throwing, Beginners and All Levels
Pottery: Wheel Throwing, Beginners and All Levels

September 20, 2023 - November 22, 2023

W
Pottery Studio

Pottery: Wheel Throwing, Beginners and All Levels
Pottery: Wheel Throwing, Beginners and All Levels

September 20, 2023 - November 22, 2023

W
Pottery Studio

21
Intermediate Pottery with Nora
Intermediate Pottery with Nora

September 21, 2023 - November 16, 2023

Th
Pottery Studio

22
Can Pickleball Save The World? (Intermediate Clinic)
Can Pickleball Save The World? (Intermediate Clinic)

September 22, 2023 - December 15, 2023

F
WPG Gym

Pickleball For The People: Intro Program for Beginner
Pickleball For The People: Intro Program for Beginner

September 22, 2023 - October 27, 2023

F
WPG Gym

Collaborative Creative Dance for Older Adults
Collaborative Creative Dance for Older Adults

September 22, 2023 - November 24, 2023

F
Oak Room

23
24
25
Monday Night Pickleball Jamboree
Monday Night Pickleball Jamboree

September 25, 2023 - December 11, 2023

M
JHC South Gym

Monday Night Pickleball Jamboree
Monday Night Pickleball Jamboree

September 25, 2023 - December 11, 2023

M
JHC Gym

Pickleball for Confident Intermediate Players (3.25+)
Pickleball for Confident Intermediate Players (3.25+)

September 25, 2023 - December 11, 2023

M
WPG Gym

Pickleball Is Everything: A Wholistic Approach
Pickleball Is Everything: A Wholistic Approach

September 25, 2023 - December 11, 2023

M
WPG Gym

Yoga – Beginner – Vijnana Tradition
Yoga – Beginner – Vijnana Tradition

September 25, 2023 - December 04, 2023

M
Dining Room

26
The Workshop for Positive Pickleball Players
The Workshop for Positive Pickleball Players

September 26, 2023 - December 12, 2023

Tu
WPG Gym

Pickleball is Everything: Level 3
Pickleball is Everything: Level 3

September 26, 2023 - December 12, 2023

Tu
WPG Gym

27
Pickleball: Supervised Soft Game
Pickleball: Supervised Soft Game

September 27, 2023 - December 13, 2023

W
WPG Gym

Junior Coding & Robotics: Indigenous Stories
Junior Coding & Robotics: Indigenous Stories

September 27, 2023 - October 18, 2023

W
Library

3D Design & 3D Printing: Creating a Chess Set, Learn to Play
3D Design & 3D Printing: Creating a Chess Set, Learn to Play

September 27, 2023 - October 18, 2023

W
Youth Room

28
29
30
Bouncy Castle Party Time – Birthday Party
Bouncy Castle Party Time – Birthday Party

September 30, 2023 - September 30, 2023

Sa
WPG Gym

Bouncy Castle Party Time – Birthday Party
Bouncy Castle Party Time – Birthday Party

September 30, 2023 - September 30, 2023

Sa
WPG Gym